De coöperatie

« Ga een pagina terug

Hoe word ik lid van de coöperatie?

Als u wilt toetreden tot de coöperatie, kunt u het aanmeld- en machtigingsformulier invullen en terugsturen of mailen. Voordat u tekent, adviseren we u onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement door te lezen. Bedenk ook hoeveel monden u wilt afnemen; een half certificaat is goed voor één mond, een heel certificaat is goed voor twee tot maximaal vijf monden.

Als u het formulier terugstuurt, uw verzoek is bevestigd en u uw ledencertificaat hebt betaald, bent u lid en kunt u producten van de coöperatie betrekken. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid worden. Voorwaarde is wel dat u de doelstelling van de coöperatie onderschrijft. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van ten minste drie kalenderjaren. Na het verstrijken van het derde kalenderjaar wordt het lidmaatschap jaarlijks automatisch met een kalenderjaar verlengd.


Kan ik ook in termijnen betalen?

Ja, dat kan. Mensen die graag van eigen Herenboerderij eten maar opzien tegen de eenmalige investering, bestaat de mogelijkheid om in 8 termijnen van 250 euro te betalen. De investering wordt zo uitgesmeerd over 2 jaar.


Hoe werkt de coöperatie?

We hebben een coöperatie met leden. Uit de leden is een bestuur gekozen dat de dagelijkse zaken beheert. Ten minste eenmaal per jaar is er een ledenvergadering waarin u als lid meebeslist over de begroting, de veehouderij, het jaarlijkse teeltplan en wat er op en rond de boerderij verder aan activiteiten wordt ontplooid.


Wat doen we als er meer dan 200 huishoudens lid willen worden?

Onze boerderij kan 500 monden voeden, circa 200 huishoudens. Dat is het maximum, maar ook het minimum, om met elkaar een kleinschalige boerderij te hebben. De ongeveer 200 huishoudens vormen een groep, men kent elkaar, onderneemt activiteiten op de boerderij, ruilt producten of neemt de boodschappen voor elkaar mee.

Als zich meer dan 200 gezinnen aanmelden, dan wordt er een nieuwe groep gevormd die zijn eigen kleinschalige herenboerderij opzet.


Als ik later instap, kan ik dan meteen eten van de boerderij?

Ja. Wat we zaaien of planten wordt normaliter in het vroege voorjaar van elk kalenderjaar bepaald. Het kan in theorie dus zo zijn dat de oogst in het seizoen niet voldoende is om ook de nieuwkomers evenveel voedsel aan te bieden als de huishoudens die al langer lid zijn van de coöperatie. Maar van de andere kant is de oogst niet precies te voorspellen. Bovendien kunnen we het teeltplan tot op zekere hoogte wel zo aanpassen, dat de verwachtte oogst toeneemt. Dat kan betekenen dat er meer eten beschikbaar is, ook voor de nieuwkomers.


Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

Het lidmaatschap eindigt door het overlijden van het lid (natuurlijk persoon), het faillissement van het lid (rechtspersoon) of opzegging door het lid met inachtneming van de geldende termijnen. Opzeggen gebeurt schriftelijk bij het bestuur, vóór 1 oktober van het laatste kalenderjaar dat men lid wil zijn. Details over de beëindiging van het lidmaatschap zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Hierin is ook de financiële afwikkeling van de opzegging vastgelegd.


Moet ik mijn lidmaatschap opgeven bij de Belastingdienst?

De aankoop van uw certificaat hoeft u niet aan te geven bij de belasting als onderdeel van box 3 (vermogen). De belastingdienst heeft de volgende definitie van vermogen: 'Vermogen is bijvoorbeeld het saldo op bankrekeningen, spaarrekeningen, deposito's en andere spaarvormen, effecten, een tweede woning of contanten.'

Het lidmaatschap van een coöperatie valt daar dus duidelijk niet onder, aangezien er geen enkele vorm van rendement op dit vermogen zit.

Indien de coöperatie winst gaat uitkeren dan zou dit onder box 2 (inkomsten) vallen. Echter, de coöperatie heeft geen winstoogmerk en het is ook niet de verwachting dat de coöperatie een winst gaat uitkeren.


Lekker en gezond eten van je eigen boerderij!

Herenboeren


© 2014 Herenboeren
Samen duurzaam voedsel produceren